ยกเลิกใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีที่ได้รับมา ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าใบกำกับภาษีดังกล่าวมีรายได้ไม่ครบถ้วน

shutterstock_183257003

การยกเลิกใบกำกับภาษี

ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบว่าใบกำกับภาษีที่ได้รับมา ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าใบกำกับภาษีดังกล่าวมีรายได้ไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องขอให้ผู้ออกใบกำกับภาษียกเลิกและออกฉบับใหม่ การยกเลิกแล้วออกฉบับใหม่ กระทำดังนี้

-เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่า แล้วเก็บรวมรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีเดิม

-จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับวัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม

-หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่…เล่มที่…” แล้วหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37297

ชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง

การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง

การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากผู้เสียภาษี จะชำระภาษีโดยการ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ถ้าในการยื่นแบบ แสดงรายการ และคำนวณภาษี ตามแบบแสดงรายการ ที่ยื่นนั้น มีภาษีที่ต้องชำระ หรือต้องชำระเพิ่มเติมอีก ก็ให้ชำระ หรือชำระเพิ่มเติม ต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร พร้อมกับ การยื่นแบบนั้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับชำระ จะออกหลักฐานใบเสร็จ แสดงการรับเงินภาษี และถือเป็นหลักฐาน แสดงการยื่นแบบฯ ให้กับ ผู้ยื่นแบบแสดงรายการ ทุกราย การชำระภาษีเลือกวิธีการชำระได้ดังนี้

shutterstock_98140283

1.ชำระด้วยเงินสด

2.ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม) สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ดังนี้
(1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดชลบุรี ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2
(3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พระประแดง 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์
(4) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เมืองฉะเชิงเทรา และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง
(5) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดระยอง ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง
(6) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1 สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา บางบัวทอง
(7) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 2 สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา
(8) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย
(9) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสระบุรี ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค

2.1 บัตรเครดิต TAX SMART CARD และบัตรเดบิต ของ บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) ธนาคารกรุงไทย (KTB) สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาม (1) – (9)
2.2 บัตรเครดิต และ TAX SMART CARD ของธนาคาร กสิกรไทย (KBANK) และธนาคารกรุงเทพ (BBL) สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาม (1) – (5)
2.3 บัตรเครดิต ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตาม (1) – (5)

3.ชำระด้วยเช็คหรือดราฟต์

3.1 เช็คที่ชำระต้องเป็นเช็ค 4 ประเภท ได้แก่

(1) เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย (เช็คประเภท ก.)

(2) เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน (เช็คประเภท ข.)

(3) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (เช็คประเภท ค.)

(4) เช็คที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่าย และใช้ชำระโดยตรง (เช็คประเภท ง.)

การใช้เช็คประเภท ง. ให้ปฏิบัติดังนี้

( ก )
กรณีใช้ชำระภาษีในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร (เฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบน) จังหวัดนครปฐม (เฉพาะอำเภอสามพราน) และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอำเภอบางปะอิน) ต้องเป็นเช็คของธนาคาร หรือสาขาธนาคาร ซึ่งตั้งอยู่ใน ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งข้างต้นเท่านั้น

( ข )
กรณีใช้ชำระภาษีในจังหวัด (อำเภอ) อื่นนอกจาก (ก) ให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารหรือ สาขาธนาคารซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดท้องที่อันเป็นภูมิลำเนาเท่านั้น

3.2 การสั่งจ่ายเช็คหรือดราฟต์ ให้ขีดคร่อม และสั่งจ่ายดังนี้

(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้สั่งจ่าย “กรมสรรพากร” กับขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” ออก

(2) ในต่างจังหวัด

( ก )
กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
หรือธนาคารด้วยเช็คประเภท ง. ให้สั่งจ่ายแก่ “กรมสรรพากร” ถ้าเป็นเช็คประเภท ก. ข.
ค. ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

( ข ) กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 และชำระภาษีที่ธนาคาร
– กรณียื่นแบบฯ ที่ ธนาคารกรุงไทย ให้สั่งจ่าย “กรมสรรพากร” และขีดฆ่าคำว่า
“ผู้ถือ” ออก

– กรณียื่นแบบฯ ที่ ธนาคารอื่น ๆ นอกเหนือ จาก ธนาคารกรุงไทย ให้สั่งจ่าย
“สรรพากรอำเภอ….. (ระบุชื่ออำเภอ)” และขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” ออก

หลักเกณฑ์การใช้เช็คหรือดราฟต์

( 1 ) กรณียื่นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เช็คทุกประเภทหรือดราฟต์ ต้องลง วันที่ในเช็ค ในวันที่ยื่นแบบฯ หรือ ก่อนวันที่ที่ยื่นแบบฯ ไม่เกิน 15 วัน สำหรับเช็คประเภท ก. ข. ค. หรือดราฟต์ หรือไม่เกิน 7 วัน สำหรับเช็คประเภท ง.
( 2 ) กรณียื่นที่ธนาคาร/ที่ทำการไปรษณีย์ เช็คทุกประเภท หรือดราฟต์ที่ชำระภาษี ต้องลงวันที่ในเช็คในวันที่ยื่นแบบฯ หรือก่อนวันที่ยื่นแบบฯ ไม่เกิน 7 วัน
( 3 ) ห้ามใช้เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
( 4 ) ห้ามใช้เช็คหรือดราฟต์โอนสลักหลัง
( 5 ) ห้ามใช้เช็คหรือดราฟต์ที่มีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนภาษีอากรที่ต้องชำระ
( 6 ) การชำระภาษี จะถือว่าสมบูรณ์ ต่อเมื่อ กรมสรรพากร ได้รับเงิน ตามเช็ค หรือ ดราฟต์ครบถ้วนแล้ว

4.ชำระด้วยธนาณัติ

1ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

2 ส่งธนาณัติเท่ากับจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ไปพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 (ห้ามหักค่าธรรมเนียม ในการส่งธนาณัติ) โดยสั่งจ่าย


“ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร”
ปณ.กระทรวงการคลัง

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=35853

เมื่อไหร่? ที่สวมควรจะต้องจ้างสำนักงานบัญชี

shutterstock_171075833

การทำบัญชีสำหรับการทำธุรกิจถือว่ามีความสำคัญมากของกิจการทั้งหมดก็ว่าได้ การทำบัญชีจึงเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความต่อเนื่องในการทำงานบนถนนธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดของการทำบัญชีสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลตรวจวัดการทำงานและยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดฐานธุรกิจให้เติบโตขึ้นในภายภาคหน้าด้วย ทำให้ผู้ประกอบการทุกคนจึงต้องให้ความสนใจและเริ่มต้นลงทำบัญชีตั้งแต่วันนี้เพื่อความได้เปรียบในการทำธุรกิจในอนาคต แต่ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่ยังมีการทำบัญชีไม่เก่งพอ แต่อะไรคือเกณฑ์บ่งชี้ว่าธุรกิจของคุณถึงเวลาแล้วที่จะต้องจ้างบริษัทบัญชี

ข้อดีหลักๆของการจัดทำบัญชีด้วยตนเอง

หากคุณไม่นับว่าการนั่งทำบัญชีเป็นเรื่องที่เหลือบ่ากว่าแรง จะทำให้คุณยังไม่ต้องเสียเวลาไปสืบประวัติการทำงานของสำนักงานบัญชีว่ามีความหน้าเชื่อถือหรือไม่อีกด้วย ที่สำคัญที่สุด หากคุณตัดสินใจทำบัญชีด้วยตนเองคุณก็จะสามารถป้องกันปัญหาในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ต่าง ๆ ได้ เพราะคุณจะมีโอกาสตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ด้วยตน เอง และไม่ผ่านการคัดกรองหรือกินนอกกินในจากผู้ใด คุณยังแน่ใจได้อีกด้วยว่าความลับต่าง ๆ ทางบัญชีในบริษัทของคุณจะไม่มีทางรั่วไหลไปถึงหูของบริษัทคู่แข่งอย่างแน่นอน

หลักในการพิจารณาของการเลือกจ้างสำนักงานบัญชี

ทุก ๆ บริษัทต่างก็ต้องทำบัญชีด้วยกันทั้งนั้น การพิจารณาว่าจะทำบัญชีของธุรกิจด้วยตนเองหรือจะจ้างบริษัทรับทำบัญชีให้เป็นผู้ดำเนินการ ก็ให้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางเลือกให้กับบริษัทของผู้ประกอบการเท่านั้น เพราะการจ้างบริษัทบัญชี อาจไม่ใช่คำตอบให้กับธุรกิจที่มีขนาดเล็กได้เสมอไป เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก แต่ในทางกลับกัน การทำบัญชีด้วยตนเองของบริษัทที่กำลังเติบโตก็อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเช่นกัน และหากคิดจะให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการจะต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการทำบัญชีที่เข้ากันให้ได้กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของคุณ

เป็นช่องทางพิเศษเพื่อเป็นการลดรายจ่าย

หากธุรกิจของคุณมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทในรูปแบบของนิติบุคคลก็ให้ทำบัญชีส่งทุกเดือน และสมควรจะต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชี ยิ่งหากคาดการณ์ว่าแนวโน้มการเติบโตของบริษัทจะมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น อาจจะต้องใช้การจ้างบริษัทรับทำบัญชีมาช่วยงาน เพราะบริษัทบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญจะเข้ามามีส่วนช่วยวางแผน และพัฒนาธุรกิจในอนา คต และหากธุรกิจของคุณมีรายละเอียดปลีกย่อยและช่องทางการทำเงินให้กับบริษัทค่อนข้างมาก ก็อาจจะต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับทำบัญชี ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ่ายภาษีมาก เพราะบริษัทที่รับทำบัญชีส่วนใหญ่จะมีช่องทางที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีของ บริษัทผู้ประกอบการในแต่ละปีลดลงได้นั่นเอง

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=50187

สิทธิของผู้เสียภาษี

shutterstock_316305017

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้

1. การผ่อนชำระภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ที่มีจำนวนเกินกว่า 3,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายงวดละเท่าๆกัน ไม่เกิน 3 งวด โดยไม่ต้องเสียภาษีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

ภาษีอากรที่ค้างชำระ โดยยื่นคำร้องขอผ่อนภายใต้หลักเกณฑ์การผ่อนชำระของกรมสรรพากร

2.การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี

กรณีที่ผู้เสียภาษีถูกประเมินภาษีอากร หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือ (แบบ ภ.ส.6) ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน และหากได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วยังไใ่เห็นด้วยก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสาลภาษีอากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมกำารพิจารณาอุทธรณ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใดๆ และต้องชำระภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามการประเมินให้ครบถ้วน

3.ขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง

การใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่เป็นสาเหตุให้ทุเลาการเสียภาษี ผู้เสียภาษีที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินให้ชำระภาษีตามการประเมินนั้น ภายในกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งการประเมิน หากต้องการรอคำวินิจแัยอุทธรณ์ หรือ คำพิพากษา ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษี โดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรด้วยหลักทรัพย์ต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของกรมสรรพากร

4.ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพอ่มภาษีอากร

ผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบฯ และชำระภาษีอากรให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย หากมิได้ยื่นแบบฯ หรือชำระภาษีภายในกำหดเวลา ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายนอกเหนือจากเงินภาษีที่ต้องขำระอีกด้วย หากการกระทำความผิดมีเหคุอันควรผ่อนผัน ผู้เสียภาษีอาจมีคำร้องเป็นหนังสือของดหรือลดเบี้ยปรับและอาจได้รับพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับให้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ สำหรับเงินเพิ่มไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจเจ้าพนักงานฯงดหรือลดให้ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งภาษี เงินเพิ่มจะลดลงมาเหลือเพียงกึ่งหนึ่ง

5.ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของตนเองได้ เช่น ขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีของตนเองหรือใบเส็จรับเงินค่าภาษีแต่ละประเภทที่เป็นของตนเอง เป็นต้น

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37487

คุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมของพนักงานบัญชีที่นายจ้างต้องการมากที่สุด

shutterstock_312706298

หากคุณมีความรู้เรื่องบัญชีโดยวุฒิการศึกษา ย่อมเชื่อได้ว่าโอกาสในการจ้างงานย่อมสูงเพราะปัจจุบันพนักงานบัญชีเป็นที่ต้องการสำหรับเจ้าของกิจการมาก เพราะเนื่องจากความไม่มีเวลาและความรู้มากนัก ทางห้างร้าน เจ้าของธุรกิจจึงต้องมีการจ้างพนักงานบัญชีไว้ประจำร้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารกิจการให้อยู่ในภาวะสมดุลและอยู่ได้ วันนี้เราจะมาดูคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่นายจ้างต้องการกัน

1.พนักงานบัญชีต้องมีความรู้

แน่นอนว่าความรู้เรื่องบัญชีเป็นสิ่งสำคัญ ที่เจ้าของกิจการต้องการวุฒิการศึกษาสามารถเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง ส่วนตัวของพนักงานบัญชีเองก็ต้องหมั่นเติมความรู้ทางด้านบัญชีอยู่เสมอ เพราะบางด้านหากไม่ค่อยได้ใช้บ่อยก็อาจจะหลงลืมได้ พนักงานบัญชีที่อัพเดทตัวเองเสมอก็จะเป็นที่ถูกใจนายจ้าง โดยหมั่นทบทวนหลักการบัญชีให้แม่นยำเสมอ เพราะบัญชีต้องการความถูกต้องถึงแม้จะปรับปรุงบัญชีได้ก็ตามแต่ถ้าผิดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดเลยย่อมได้รับความไว้วางใจมากกว่า

2.พนักงานบัญชีต้องมีความรอบคอบ

ความรอบคอบในการลงบัญชีเป็นสิ่งที่พนักงานบัญชีต้องตระหนัก เพราะเจ้าของกิจการได้มอบความเชื่อมั่นให้กับพนักงานบัญชีแล้วว่าจะลงบัญชีอย่างถูกต้อง การตรวจสอบความถูกต้องจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีที่จะต้องดูตัวเลขไม่ให้สลับกันและไม่ผิดพลาดแม้เศษสตางค์ ซึ่งความตั้งใจในการบันทึกบัญชีและการมีสมาธิที่ดีในขณะทำงานจะช่วยป้องกันการผิดพลาดได้ ดังนั้น พนักงานบัญชีควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่จอแจเพราะต้องการสมาธิ เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนที่สุด ซึ่งคุณสมบัติเช่นนี้ควรให้มีในตัวพนักงานบัญชีและเจ้าของกิจการจะเพิ่มความไว้ใจมากขึ้น

3.พนักงานบัญชีต้องบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

เรื่องนี้มีความสำคัญมากที่ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีที่ต้องปิดยอดบัญชีให้เป็นปัจจุบัน โดยการบันทึกบัญชีระหว่างวันไปตลอดที่มีรายการก็จะช่วยให้งานไม่สะสม พนักงานบัญชีควรทุ่มเทเวลาให้กับนายจ้างหรือเจ้าของกิจการอย่างเต็มที่ไม่ควรแอบเล่นไลน์หรือใช้โทรศัพท์จนไม่มีสมาธิในการทำงาน อย่างไรก็ตาม พนักงานบัญชีควรทำหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายในเรื่องบัญชีและควรบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันอย่างถูกต้องทุกวัน

สำหรับพนักงานบัญชีที่นายจ้างหรือเจ้าของกิจการต้องการมากที่สุดนั้น คงหนีไม่พ้นการตั้งใจทำงาน การทุ่มเทเวลา การเอาใจใส่ ความละเอียดรอบคอบ การมีสมาธิในการทำงาน ซึ่งใครที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ก็เชื่อได้ว่าคุณจะไม่มีวันตกงานหรือไล่ออกอย่างแน่นอน เพราะเจ้าของกิจการก็ต้องการนักบัญชีที่มีฝีมือและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมไว้ประจำร้านตลอดไป อีกทั้งหากเจ้าของเห็นผลงานหรือใจดีหน่อยก็จะได้รับการเพิ่มเงินเดือนหรือโบนัสซึ่งเป็นผลพลอยได้อีกทางหนึ่ง

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=50628

อาหารสำหรับการลดความอ้วน 10 กิโลกรัมในระยะเวลาสั้นๆ

shutterstock_209105665

                ใครที่ต้องการลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นๆ ซัก 10 กิโลกรัม แบบที่ไม่ให้สุขภาพเสีย ลองใช้วิธีควบคุมอาหารด้วยสูตรอาหารในแต่ละมื้อ ซึ่งมันจะทำให้คุณกลับมาผอมได้ในเวลาไม่นาน

                เริ่มจากมื้อเช้าให้เลือกทานผลไม้ที่มีวิตามินซีเป็นหลัก และต้องมีไฟเบอร์ เช่นกีวี่, แอปเปิ้ลเขียว, ข้าวโอ๊ต, เมล้ดเซีย, นมถั่วเหลือง แน่นอนว่าในตอนเช้าเราจะทานเมนูสุขภาพกัน ซึ่งเราจะได้รับสารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรตจากข้าวโอ๊ต โปรตีนจากมถั่วเหลือง วิตามิน เกลือแร่ จากผลไม้และเมล็ดเซีย ส่วนไขมันก็ต่ำซึ่งอาจจะผสมอยู่ในนมถั่วเหลือง นี่คือมื้อเช้าง่ายๆ ทานแบบนี้ทุกวัน ผลไม้สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นๆได้ นอกจากกีวี่หรือแอปเปิ้ล ก็มี ส้ม แก้วมังกร ฯลฯ

                ต่อมาเป็นอาหารมื้อกลางวัน บางคนแน่นอนว่าทำงาน ไม่มีเวลามาเตรียมอาหารเอง ฉะนั้น เราต้องเลือกกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน หากคุณต้องทานอาหารตามสั่ง ก็ต้องมีผัก มีเนื้อสัตว์ มีโปรตีน มีคาร์โบไฮเดรต สำหรับมื้อกลางวัน แนะนำว่าให้เน้นเป็นข้าวไปเลย อาจจะเป็นข้าว ผัดคะน้า ลาบหมู อะไรประมาณนี้ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันตอนไหนก็ขอให้มีผัก จะผัดผักรวม ผัดผักบุ้ง ผัดถั่วงอก ขอให้เป็นผัก และมีข้าวเป็นพลังงานหลัก รับรองว่าได้หมด ลดได้แน่

                และว่าจะถึงมื้อเย็นเราก็ต้องหิวเป็นธรรมดา ระหว่างวันก็ต้องเลือกทานผลไม้หรือว่าน้ำผลไม้ ทั้งนี้เรายังใช้เมล็ดเซียที่ซื้อมาเป็นเมนูอาหารเช้า ผสมน้ำเอาไว้ดื่มระหว่างวันได้ด้วย ช่วยให้ร่างกายได้เติมเต็มพลังงานตลอดเวลา ทำให้ไม่รู้สึกหิวแบบจุกจิก

                ต่อมาเป็นมื้อเย็น สำหรับมื้อเย็นนั้นต้องเบาที่สุด แต่ว่าก็ต้องอิ่ม ไม่เช่นนั้นจะทำให้คุณหิวแล้วมีมื้อดึกตามมา ฉะนั้น เตรียมโยเกิร์ตให้พร้อม นอกจากผิวสวยแล้วยังลดน้ำหนักได้ เอามาผสมกับเมล็ดเซียที่มีเล็กน้อย หรือจะเลือกผสมกับนมเปรี้ยวก็ได้ จากนั้นก็กินได้ทันที รับรองได้เลยว่าเมนูอาหารสูตรลดน้ำหนักเวอร์ชั่นนี้ จะช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญ คนที่เลือกลดน้ำหนักด้วยสูตรนี้ต้องนอนก่อน 4 ทุ่มด้วยนะครับ ไม่เช่นนั้นจะทำให้หิวได้ เพระว่ามื้อเย็นเราไม่ได้ทานแบบหนักๆนั่นเอง

เที่ยวช่วงเทศกาลยังไงให้สนุกที่สุด

shutterstock_259693643

การท่องเที่ยวช่วงเทศกาล เรียกได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ละสถานที่ที่เปิดให้เข้าท่องเที่ยวช่วงเทศกาลก็จะมีคนจากทั่วสารทิศเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ฉะนั้นความแออัด ความวุ่นวาย ความอันตราย ก็จะมีมากขึ้น บางทีอาจจะทำให้คุณหมดสนุกไปเลยก็ได้ และบางครั้ง ค่าใช้จ่ายก็อาจจะบานปลายหากไม่ได้วางแผนมาให้ดีเสียก่อน จนทำให้คุณเสียอารมณ์ในการท่องเที่ยวทันที แต่ว่าหาคุณไม่อยากเสียอารมณ์ในการท่องเที่ยวตามเทศกาล ไม่อยากหมดสนุกช่วงฤดูเทศกาลท่องเที่ยว ไม่อยากเสียอารมณ์ในซีซั่นแห่งการท่องเที่ยว ลองใช้เทคนิคเหล่านี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่ามันช่วยได้จริงๆ

1. สำหรับคนที่มีเวลาการท่องเที่ยวหลายๆวัน

เพราะว่าได้วันหยุดที่นาน ฉะนั้นการพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ควรเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ยอดนิยมจนเกินไป หากคุณต้องการการพักผ่อน หรือควรเลือกที่พักที่ไม่ใกล้กับจุดท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อท่านจะได้พักผ่อนได้มากกว่าเดิม และได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

2. ใครที่ต้องทำการจองตั๋ว

จองห้องก่อนการเดินทาง บอกได้เลยว่าการจองล่วงหน้านั้นดีจริงๆ เพราะว่าบางทีพอใกล้ถึงเวลา คุณจะจองห้องแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมา ห้องเต็ม หรือว่าตั๋วหมดแบบนี้ เซ็งกว่าเดิมแน่ๆ ฉะนั้นจองทริปการท่องเที่ยวล่วงหน้าไปเลย แล้วก็เก็บเงินซะ จากนั้นเมื่อถึงเวลา คุณจะได้ไปท่องเที่ยวแบบแฮปปี้สุดๆในช่วงเทศกาล

3. เช็ครายละเอียดการท่องเที่ยวให้ดีที่สุด

เช่น เทศกาลท่องเที่ยวบางแห่งอาจจะมีการเลื่อนเปิดกิจกรรม เป็นต้น เพราะว่าบางคนจองทริปเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวล่วงหน้า แต่สรุปว่าพอถึงเวลาไป เทศกาลกลับเลื่อนซะงั้น ต้องมานั่งเซ็งกันเป็นแถวๆ

4. เช็คเส้นทางการเดินทาง

เช่นระยะเวลากี่นาที ระยะทางเท่าไหร่ หากคุณเร่งรีบ ก็ไม่ควรเลือกใช้เส้นทางที่รถติดบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม เส้นทางหลัก มันก็คือเส้นทางที่มีความปลอดภัยกว่าเส้นทางอื่นๆ ฉะนั้นการเช็คเส้นทางและศึกษาเส้นทางอื่นๆ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับคุณได้มาก

5. อย่าหวังอะไรล่วงหน้าต้องเตรียมความพร้อมก่อนการท่องเที่ยวให้พร้อมทุกครั้ง

เช่น ไปหาห้องพักเอาดาบหน้า บางที ห้องพักเต็ม หรือว่าราคาอาจจะสูงกว่าปกติ การไปซื้อตั๋วเอาหน้างาน บางทีตั๋วหมด อดเข้างาน ฉะนั้น การเตรียมการเอาไว้ก่อนการท่องเที่ยว จะทำให้คุณเที่ยวช่วงเทศกาลได้สนุกมากที่สุดนั่นเอง

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=48429

น้ำผึ้งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

shutterstock_110796902

ประโยชน์ของน้ำผึ้ง ซึ่งน้ำผึ้งจะมีความหวานจากธรรมชาติที่ใคร ๆ หลากหลายคนต่างก็บอกว่ามีประโยชน์หลายอย่าง และนอกจากน้ำผึ้งจะสามารถช่วยในการรักษาสิว บำรุงผิวด้วย สรรพคุณของน้ำผึ้งยังเป็นยารักษาโรคได้ดีอีกด้วย ช่วยในการบรรเทาได้หลากหลายอาการด้วยกัน

น้ำผึ้งช่วรักษาโรค

– น้ำผึ้ง ช่วยแก้ไอได้ จากการศึกษามา น้ำผึ้งจะมีสรรพคุณที่เทียบเท่ากับยาปฏิชีวนะแบบเบา ๆ สามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่มาทำให้คุณเกิดอาการไอได้ โดยเฉพาะผู้ที่ไอแบบเรื้อรังและไม่ยอมหาย ต้องลองรับประทานน้ำผึ้งกันดู เพียงรับประทาน 2 ช้อนชา แล้วดื่มน้ำอุ่นตา จะช่วยบรรเทาอาการไอได้

– น้ำผึ้งช่วยในการแก้เจ็บคอ ซึ่งอาการไวรัสลงคอนั้น จะทำให้รู้สึกเจ็บคอก็จะสามารถหายได้ ด้วยการรับประทานน้ำผึ้ง หากคุณเองจิบน้ำผึ้งที่มีการผสมกับน้ำผึ้งอยู่บ่อย ก็จะช่วยได้เช่นกัน

– ช่วยแก้อาการท้องผู้ คุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้ ว่าน้ำผึ้งช่วยแก้อาการท้องผูก ซึ่งน้ำผึ้งจะมีการแอบซ่อนโพรไบโอติกส์ เพียงคุณทำการจิบน้ำผึ้งผสมกับน้ำอุ่นก่อนนอน ตื่นเช้ามาก็จะทำให้โล่งท้องได้เช่นกัน

– ช่วยรักษาโรคกระเพาะ เนื่องจากเป็นรักษาแผลในกระเพาะของผู้ที่เป็นโรคกระเพาะได้ เพียงรับประทานน้ำผึ้งวันละ 1 ช้อนชา

– ช่วยรักษาเชื้อรา ซึ่งน้ำผึ้งจะมีเอนไซม์ที่ผึ้งได้มีการปล่อยออกมา เอนไซม์จะมีการออกฤทธิ์คล้ายกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สามารถที่จะรักษาเชื้อราหรืออาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดต่าง ๆได้ไม่น่าเชื่อ

ดังนั้นน้ำผึ้งจึงมีประโยชน์อย่างมาก หากคุณเองได้ลองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำผึ้ง แล้วจะรู้ว่าน้ำผึ้งมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย ซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่รู้หรือรู้ก็เป็นได้ จึงควรมีน้ำผึ้งติดอยู่ในบ้าน เพื่อช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ได้ดี โดยที่ไม่ต้องรับประทานยาก็เป็นได้

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=51602