ยืนยันยอดเงินฝากธนาคารต้องทำอย่างไร

shutterstock_183270719

แนวการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร

1.ส่งหนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร ไปยังธนาคารทุกแห่งที่กิจการที่ติดต่อธุรกิจด้วย

2.ขอสำเนางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวดบัญชีและตรวจสอบ ดังนี้

-ตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป หรือสมุดเงินสด ณ วันสิ้นงวดบัญชีกับยอดคงเหลือตามบัญชีของงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวดบัญชี

-ตรวจสอบการบวกเลขของงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

-เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคารกับหนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร และยอดคงเหลือในใบแจ้งยอดธนาคาร หรือสมุดเงินฝาก ณ วันสิ้นงวดบัญชี

-ตรวจสอบรายการกระทบยอดที่ผิดปกติในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกับเอการประกอบรายการ

-ตรวจสอบรายการเงินฝากระหว่างทาง ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่นำฝากธนาคารไม่ทัน และรายการถอนเงินกับใบแจ้งยอดธนาคาร ณ วันสิ้นงวด และติดตามรายดารนี้กับใบแจ้งยอดธนาคารของเดือนถัดไป

-ตรวจสอบรายการเช็คค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชีกับใบแจ้งยอดธนาคาร สำหรับรายการที่มีสาระสำคัญกรณีที่มีการตรวจสอบกับหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน เป็นต้น

-ตรวจสอบและสอบสวนหาสาเหตุสำหรับเช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ภายในเวลาที่เหมาะสม

3.กรณีที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำ ให้ตรวจสอบการคำนวณดอกเบี้ยรับ และดอกเบี้ยค้างรับที่เกี่ยวข้อง

4.ตรวจสอบหนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร และสอบทานสัญญาต่างๆอ่านรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาถึงภาระผูกพัน รวมทั้งข้อจำกัดในการใช้เงินสดหรือเงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37414

หมายเรียกผู้ต้องหา ไม่ได้ยื่นงบการเงิน

shutterstock_178724234

นิติบุคคลถ้าไม่ยื่นงบการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการอาจ มีโอกาสถูกหมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจ และหากไม่ไปพบเจ้าหนักงานตามหมายเรียกนั้น มีโอกาสจะโดนหมายจับได้อีก เพราะฉะนั้นไม่ควรนิ่งเฉย ควรจะจัดการปัญหาให้เรียบร้อย ถ้าโดนออกหมายจับ ก็พยายามอย่าไปพบด้วยตัวเอง ควรให้คนอื่นไปแทนก่อนจะดีกว่า ส่วนค่าปรับนั้น โทษสูงสุดคือ 100,000 บาท

1. กรณีไม่ยื่นงบการเงินประจำปีภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี ตามที่กำหนด ในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ผู้ต้องรับโทษประกอบด้วย 1.1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ในฐานะผู้จัดทำบัญชี ตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท 1.2 และหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท 1.3 อายุความ 1 ปี โดยเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี
2. อัตราค่าปรับเป็นไปตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับความล่าช้าของการส่งงบการเงิน โดยอัตราสูงสุด ได้แก่ การส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าหกเดือนนับแต่วันปิดบัญชี หรือไม่จัดส่งงบการเงิน ปรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 3,600.- บาท และหุ้นส่วนผู้จัดการ 3,600.- บาท รวม 7,200.- บาท
3. ห้างหุ้นส่วนย่อมเลิกกันได้ ด้วยเหตุตาม มาตรา 1055 แห่งประมวลก

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37376

ต้องจ่ายค่ารับรองอย่างไร ไม่ให้ถือเป็น (รายจ่ายต้องห้าม)

shutterstock_318780020

ค่ารับรองสามารถทีจ่ายไปนั้นถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 ค่ารับรองนั้นไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (4) แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

เป็นค่ารับรองตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วๆไป และบุคคลที่ได้รับการรับรองไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.) เว้นแต่ลูกจ้างมีหน้าที่เข้าร่วมการรับรองนั้น
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับค่ารับรอง เช่น อาหารเครื่องดื่ม ที่พัก ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา ถ้าให้เป็นสิ่งของ ต้องไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราวที่มีการรับรอง
เป็นการจ่ายเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่กิจการให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่จ่าย แต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินรายได้ หรือเงินทุนที่ได้ชำระแล้ว ซึ่งแล้วแต่จำนวนใดจะ
มากกว่า ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
ค่ารับรองนั้นต้องมีกรรมการ หรือผู้ที่เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่ายค่ารับรอง และมีหลักฐานการจ่ายประกอบ

ขั้นตอนการวางแผนค่ารับรอง มีดังต่อไปนี้
-ค่ารับรองต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน
-ต้องระบุได้ว่ามีการพาบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยประโยชน์ต่อกิจการไปรับรองด้วย ยกตัวอย่างเช่น ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อไว้ในใบเบิกเงิน หรือใบสำคัญจ่ายด้วย
-ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการ หรือเอื้อประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร (ในการจ่ายค่ารับรอง)

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37490

วิธีการเงินสดย่อย

shutterstock_127600865

ในทางปฏิบัติการจ่ายเช็คชำระหนี้หรือจ่ายค่าใช้จ่ายย่อมไม่เป็นวิธีที่สะดวกในทุกกรณีรายจ่ายเบ็ดเตล็ดรายละเล็กละน้อย จำเป็นที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับเงินเป็นเงินสด จึงมีวิธีการตั้งผู้รักษาเงินสดย่อยขึ้นรับผิดชอบจ่ายเงินรายย่อยๆ จากเงินซึ่งได้รับอนุมัติให้เบิกมาจ่ายอีกต่อหนึ่ง ระเบียบการจ่ายเงินก็ต้องมีการเซ็นอนุมัติโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ วิธีการเงินสดย่อยอาจทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่มักจะใช้กันมากคือ Imprest System เป็นวิธีที่มอบความรับผิดชอบให้แก่ผู้รักษาเงินสดย่อยด้วยจำนวนหนึ่ง เป็นต้นว่า 1,000 บาท ผู้รักษาเงินสดย่อยจะจ่ายเงินจำนวนนี้ตามใบสำคัญหรือใบเบิกเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว เมื่อผู้รักษาเงินสดย่อยจ่ายเงินไปจนเกือบหมดแล้ว หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ก้จะขอเบิกเงินมาเพิ่มเติมเท่ากับจำนวนยที่ได้จ่ายไป โดยยื่นใบสำคัญประกอบการขอเบิกจ่าย ตามวิธีนี้สมุดเงินสดย่อยเป็นเพียงสมุดบันทึกความจำของผู้รักษาเงินสดย่อยเท่านั้น ค่าใช้จ่ายจากเงินสดย่อยจะนำมาลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อจ่ายชดเชยให้ผู้รักษาเงินสดย่อย
วิธีการเงินสดย่อยอาจทำโดยวิธีอื่นๆ ได้อีก คือ ในการขอเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป ผู้รักษาเงินสดย่อยไม่จำเป็นจะต้องเบิกเงินเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป อาจเบิกมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ สมุดเงินสดย่อยอาาจถือเป็นสมุดจดรายการขั้นต้นสำหรับ Post ไปลงบัญชีแยกประเภทโดยตรง คือเมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินสดย่อย ก้ให้เดบิตบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆและเครดิตบัญชีเงินสดย่อย สำหรับเงินที่ผู้รักษาเงินสดย่อยได้รับมาจ่าย หรือได้รับโดยขอเบิกเพิ่มเติม ให้เดบิตบัญชีเงินสดย่อยและเครดิตบัญชีธนาคาร วิธีนี่เรียกว่า Fluctuating Fund Method ซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่างจาก Imprest System myh ทั้งในด้านเงินสดย่อย และด้านการบันทึกบัญชี

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37330

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

shutterstock_171075833

ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อ

1.ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสองงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีรับรองทั่วไป

2.ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินที่ตรวจสอบนั้นได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดไว้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยทั่วไป รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขประกอบด้วย 3 วรรค คือ(1)วรรคนำ (วรรคที่หนึ่ง) (2) วรรคขอบเขต(วรรคที่สอง) และ (3)วรรคความเห็น(วรรคที่สาม)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อ (1)ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปได้เป็นส่วนใหญ่แต่อาจมีบางเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งเป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ (2)และผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบนั้นได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเมื่อได้ ยกเว้นเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือยกเว้นเงื่อนไขที่ได้กล่าวไว้ในวรรคอธิบาย ก่อนวรรคความเห็น และอ้างไว้ในวรรคความเห็น สรุป

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37341

12 วิธีช่วยลดความอ้วน แบบไม่ต้องออกกำลังกาย

shutterstock_274684448

การลดน้ำหนัก หรือ ลดความอ้วน จำเป็นจะต้องพึ่งการออกกำลังกายเป็นหลัก ในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกต้อง แต่คุณรู้หรือไม่ การลดความอ้วน ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งการออกกำลังกายเสมอไป แต่คุณยังคงสามารถพึ่งพาอีก 12 วิธี ที่จะส่งผลทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรง และปราศจากไขมันได้เช่นกัน ส่วน 12 วิธีที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย

1.ทำกิจวัตรประจำวันให้หนักแน่น เพื่อออกกำลังกายไปในตัว

ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกาย คุณก็ยังคงสามารถลดน้ำหนักได้เช่นกัน เพียงแค่คุณเน้นไปทางด้านการทำกิจวัตประจำวันให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะออกกำลังกายของตนเองได้อย่างหนักแน่น ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้าน การพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น หรือ เปลี่ยนจากการขึ้นลิฟต์ไปเป็นเดินขึ้นบันไดแทน ไม่ว่ากิจกรรมไหนที่คุณสามารถออกกำลังกายของคุณได้ ให้คุณเน้นย้ำที่จะทำกิจวัตรประจำวันนั้นมากยิ่งขึ้นเป็นพอ

2.หากต้องช้อปปิ้ง ควรช้อปปิ้งให้พอดี

สาว ๆ ที่เป็นขาช้อป มักจะทำการช้อปปิ้งแบบไม่เลือด ซึ่งมีผลทำให้น้ำหนักตัวของคุณมากขึ้นได้ แต่ถ้าหากคุณเลือกที่จะช้อปปิ้งแบบพอดี  โดยที่คุณสามารถถือสินค้าคนเดียวไหว จะเปรียบเสมือนว่าคุณได้ทำการยกเวทเบา ๆ และยิ่งเดินมาเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณมากขึ้นเท่านั้น

3.พยายามปรับเปลี่ยน ลุกและนั่งให้มากขึ้น

การนั่งทำงานเป็นระยะเวลานาน ๆ มักจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้อย่างง่าย ๆ เพราะฉะนั้น คุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ ลุกและนั่งให้มากยิ่งขึ้น มากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพของคุณเอง อีกทั้งยังคงเป็นการพักผ่อนสายตาให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย แถมการลุกนั่งบ่อย ๆ ยังช่วยทำให้คุณหุ่นดีมากขึ้นอีกด้วยค่ะ

4.พยายามเดินให้มากขึ้น

คุณควรใช้ชีวิตแบบที่ต้องเดินให้มากยิ่งขึ้น เพียงแค่คุณเปิดโอกาสให้กับตนเอง ได้เดินไกล ๆ และเดินบ่อยครั้ง เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ลดน้ำหนักไปในตัวแล้วละคะ

และนอกจากนี้ยังคงมีวิธีลดความอ้วนอีกหลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งคุณไม่จำเป็นจะต้องทำการลดน้ำหนักแต่อย่างใด ซึ่งคุณสามารถศึกษาต่อได้ในบทความตอนต่อไปได้เลยค่ะ

 

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=50076

กลิ่นปากเรื่องสำคัญใกล้ตัวที่ห้ามมี

shutterstock_318627785

คุณมั่นใจในกลิ่นปากของตัวเองแค่ไหนกันค่ะ หากคุณต้องติดต่อธุรกิจหรือค้าขาย การมีกลิ่นปากจะทำให้พลาดได้หลายๆอย่างเลยล่ะค่ะ เพราะคงไม่มีใครอยากติดต่อหรือพูดคุยกับคนมีกลิ่นปากแน่นอน ถ้าไม่อยากมีกลิ่นปากมาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ

กลิ่นปากเกิดจาก  

 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มสุรา
 • การหมักหมมของน้ำลายในเวลาที่เรานอนทั้งคืน
 • อาหารและยาบางตัวที่เรากินก่อนนอน
 • การอดอาหารเย็น
 • การไม่แปรงฟันก่อนนอน

วิธีแก้ไข

 • ควรแปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ 1วัน และควรแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยนะ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ หลังจากทานทุกครั้งควรบ้วนปาก หรือแปรงฟันทุกครั้ง
 • ควรใช้ไหมขัดฟัน อย่างน้อยวันละครั้ง
 • ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อล้างเจ้าแบคทีเรียออกจากปากของเรา
 • ควรเลิกสูบบุหรี่ หรือ ดื่มสุรา
 • อย่าปล่อยไห้ปากเราแห้งเพราะจะทำให้น้ำลายของเรามีความเข้มขนของแบคทีเรีย
 • ควรไปตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน อย่างสม่ำเสมอ
 • ถ้าไม่สะดวกแปรงฟัน ขอแนะนำสเปรย์ฉีดดับกลิ่นปาก มีหลายยี่ห้อตามท้องตลาดเลือกกลิ่นตามความต้องการเล

อย่าปล่อยให้การมีกลิ่นปากทำลายบรรยากาศดีๆในการสนทนา หรือทำลายความมั่นใจของคุณนะค่ะ บางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีกลิ่นปากกว่าจะรู้ตัวก็อาจเสียโอกาสดีๆไปแล้วก็ได้ อย่าลืมดูแลสุขภาพช่องปากของเราด้วยนะค่ะ

พบกันใหม่ในบทความหน้า สวัสดีค่ะ

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

shutterstock_150620258

ภาพของงานทางด้านบัญชีสำหรับคนทั่วไปที่นอกเหนือจากตัวเลขแล้วยังอาจทำให้นึกไปถึง ภาพของเอกสารที่กองพะเนินและวางเอกสารเรียงรายเต็มตู้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการจัดเก็บใบเสร็จ และข้อมูลทางบัญชี หรืออีกจิปาถะ ลำบากและน่าเห็นใจผู้จัดทำบัญชีจริง ๆ ที่กว่าจะค้นจะหาแต่ละครั้งก็ดูวุ่นวายไปหมด แถมช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นงานบัญชีจึงมักประสบปัญหาในเรื่องการจัดเก็บเอกสารและดูแลข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านบัญชีอย่างมาก

ความก้าวหน้าของการทำระบบบัญชีธุรกิจ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการแบ่งเบาภาระงานทางด้านบัญชีไปได้เยอะมาก ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการกระบวนการทำบัญชีแทบจะทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้, เจ้าหนี้ ,ออกใบเสร็จรับเงิน, หรือการบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและแม้แต่เรื่องของการคำนวณอัตราการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง ก็ต้องมีส่วนในการทำบัญชีเช่นกัน โดยสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

ข้อดีของการใช้โปรแกรมทำบัญชีสำเร็จรูป

ภาพในอดีตที่เคยเห็นเจ้าหน้าที่บัญชีแต่ละหน่วยงาน นั่งหัวฟูเพื่อลงบันทึกบัญชีด้วยสมุดขนาดใหญ่ ปัจจุบันคงจะเริ่มลดลงไปทีละน้อย โดยถูกแทนที่ด้วยภาพของการคีย์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้เข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นการลดภาระการจัดเก็บและเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานทางด้านบัญชีที่มีโปรแกรมสำเร็จรูป จะช่วยร่นระยะเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างมาก เช่น การบันทึกรายการทางบัญชีเพียงหนึ่งรายการ แต่ข้อมูลจะเชื่อมโยงทั้งโปรแกรมสำหรับพร้อมการจัดทำรายงานทางการเงินได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจัดทำเพิ่มเติมต่างหาก

การเชื่อมโยงของโปรแกรมทำบัญชีสำเร็จรูป

การออกใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารบางอย่างจากโปรแกรมทางบัญชี จะทำให้มีการเชื่อมโยงไปยังการบันทึกบัญชีและงบการเงินอย่างทันท่วงที เพื่อลดปัญหาการออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือแล้วลืมทำการบันทึกบัญชีในอดีต ที่จะสามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีและข้อมูล ที่มีการเชื่อมโยงกันได้ง่ายจากระบบ และเป็นการลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเมื่อเทียบกับการทำงานด้วยมนุษย์ ซึ่งโปรแกรมบางประเภทสามารถเตือนถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ที่อาจผิดพลาดจากการจัดทำข้อมูลทางบัญชีได้ อย่างการบันทึกตัวเลขที่สูงหรือต่ำเกินไป

คุณสมบัติการทำบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูป

สามารถทำรายงานทางบัญชีที่มีการจัดทำโดยโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมพิมพ์ได้อย่างทันท่วงที แค่เพียงกำหนดช่วงเวลาของข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ ยังมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีแบบที่เป็นของคนไทยพัฒนาขึ้นมา และเป็นโปรแกรมมาจากต่างประเทศ ความแตกต่างอาจเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ ราคา หรือฟังก์ชั่นฯลฯ แต่ที่เหมือนๆกันคือ ช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างมาก ซึ่งการนำโปรแกรมทางบัญชีสำเร็จรูปมาแทนการจดบันทึกด้วยมือ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดไหน ข้อมูลทางบัญชีที่จัดว่าสำคัญ ก็ควรถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและจัดทำด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=52185

กิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด

shutterstock_181460087

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะนำกระแสเงินสดเข้าและกระแส เงินสดจ่ายมาแสดง ในส่วนของ กิจกรรมดำเนินงานจึงเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหากำไร และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน ที่ประกอบด้วย

1.1 เงินสดรับ (Cash Inflows)

– เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าขายสินค้าหรือการให้บริการ
– เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
– เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
– เงินสดรับอื่นจากการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่ารับ ค่าปรับ ค่าสิทธิ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม

1.2 เงินสดจ่าย (Cash Outflows)

– เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ
– เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)
– เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
– เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
– เงินสดจ่ายอื่นจากการดำเนินงาน

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37406