เดินบัญชีให้สวยงามและสมบูรณ์แบบมีวิธีทำได้อย่างไรเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือ

shutterstock_158232578

การเดินบัญชีธนาคารถือว่ามีความสำคัญมาก และเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปมักจะมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เกิดประโยชน์ ทั้งที่มันคือหลักฐานที่ใช้ในการอ้างอิงเมื่อถึงเวลาตรวจสอบบัญชีที่จะต้องดูสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ การขอสินเชื่อ ฯลฯ จึงจะทำให้เห็น การเดินบัญชีให้สวยงามไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวผู้ประกอบการจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญตรงส่วนนี้ให้มาก ๆ ซึ่งการเดินบัญชีให้สวยงามไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เทคนิควิธีการเดินบัญชีให้สวยงามสา มารถทำได้ด้วยตนเองมีวิธีการรายละเอียดหลายขั้นตอน

ความสำคัญของเครดิตบุโรต่อการเดินบัญชี

ผู้ประกอบการอาจจะไม่จำเป็นในเรื่องที่จะต้องมาใส่ใจในรายละเอียดของเรื่องเครดิตบูโรสักเท่าไหร่ เพราะหากเป็นกิจกรรมทางการเงินในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่กิจกรรมทางการเงินก้าวข้ามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประ กอบธุรกิจแล้ว เรื่องของเครดิตบูโร ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการเดินบัญชีมาก ก่อนที่จะริเริ่มลงมือเดินบัญชีผู้ประกอบ การจะต้องทำการตรวจเช็คดูประวัติทางการเงินของตนเสียก่อนว่ามีการค้างชำระหรือจ่ายเงินช้าหรือมีชื่อเข้าไปติดอยู่ในแบล็คลิสต์ของเครดิตบูโรหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีก็ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อการเดินบัญชีของธุรกิจ แต่หากพบว่ามีรายชื่อติดอยู่ขอให้รีบติดต่อกับ ศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และเจ้าหนี้ทันที มิเช่นนั้นการเดินบัญชีก็จะไม่มีความหมายอะไร หากมีชื่อของคุณปรากฎอยู่ในบัญชีดังกล่าว

วิธีการเดินบัญชีให้สวย

เมื่อชื่อของผู้ประกอบการไม่ได้มีอยู่ในแบล็คลิสต์เครดิตบูโร ก็มาถึงในส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการฝากเงิน เพราะการพิจารณาดูว่าการเดินบัญชีของคุณจะออกมาสวยหรือไม่นั้น ทางสถาบันการเงินรวมถึงผู้ตรวจสอบส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นรายละเอียดไปยังส่วนของการนำเงินเข้าไปฝากในบัญชีเป็นหลัก เพราะเงินที่ฝากเข้าบัญชีจะถูกตีความโดยรวมเพื่อแสดงถึงรายได้ที่ตัวธุรกิจได้รับมาจากการดำเนินงาน เมื่อมีรายได้ที่เป็นผลกำไรสุทธิแล้ว ดังนั้นทุกครั้งควรนำเงินดังกล่าวเข้ามาฝากในบัญชีธนาคารทันทีเพื่อให้ยอดเงินเดินอยู่ตลอดเวลา

การเดินบัญชีที่สมบูรณ์แบบ

หลายคนมักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอเกี่ยวกับการเดินบัญชีสมบูรณ์แบบว่าจะต้องไม่มีการถอนเงินออกจากบัญชีเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดธรรมชาติของการทำธุรกิจเพราะในความเป็นจริงแล้วการถอนเงินออกจากบัญชีสามารถทำได้เป็นการปกติ นั่นเป็นการแสดงถึงความเคลื่อนไหวของบัญชีโดยอัตโนมัติ และคนที่มาตรวจสอบชอบที่จะเห็นในสิ่งนี้ แต่การถอนเงินแต่ละครั้งก็ไม่ควรที่จะถอนเงินจนหมดเกลี้ยงภายในบัญชี เพราะจะทำให้การเดินบัญชีไม่สวยงาม และยังเป็นการบ่งบอกสถานะทางการเงินที่ย่ำแย่ของตัวธุรกิจ ทำให้การถอนเงินจะต้องกระทำอย่างพอดีและยอดเงินที่ถอนออกไปต้องน้อยกว่าที่นำฝากเสมอ

ที่มาจาก: pangpond.com|>50181<|

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการบันทึกในการปฏิบัติงาน

shutterstock_263948846

การบันทึกการปฏิบัติงาน เป็นการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งปัญหาที่พบและวิธีแก้ ไขปัญหาอาจบันทึกเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์เพื่อนำเป็นหลักฐานไปประเมินผลงานและจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขการทำงานในครั้งต่อไป ซึ่งอาจบันทึกข้อมูลรายรับ -รายจ่ายในการปฏิบัติงานเพื่อไว้ให้เป็นข้อมูลในการประเมินผลและการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้น ๆ

ประโยชน์ของการบันทึกในการปฏิบัติงาน

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการบันทึกการปฏิบัติงาน ในการดำเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์หลายประการคือ จะช่วยบันทึกความทรงจำว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงระหว่างการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงาน หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการ และยังมีส่วนช่วยพัฒนานิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน

ในการบันทึกทรัพย์สินและหนี้สิน

การบันทึกรายการทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างที่ดิน, เครื่องจักรกลต่าง ๆ ,เครื่องมือ,อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ รวมถึงจำนวนผลผลิต, ผลผลิตที่คงเหลือ และจำนวนหนี้สินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการผลิต ซึ่งในการบันทึกทรัพย์สิน – หนี้สินต่าง ๆ นั้น ก็เพื่อที่จะนำไปใช้ในการสรุปฐานะทางการเงินและยังมีส่วนช่วยในการดูข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณหารายได้สุทธิต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแนวโน้มของราคาตลอดจนเหตุ การณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ผลิตทราบได้ว่ากิจการของตนเป็นอย่างไร

ข้อดีของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เป็นการทำบัญชี รายรับ – รายจ่ายต่อการจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินโดยผ่านการวิเคราะห์ จัดประเภทและบันทึกไว้ในรูปแบบฟอร์ม ที่กำหนดเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลของการดำเนินงาน โดยการทำของกิจการในช่วงระยะ เวลาหนึ่ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินกิจการโดยให้ทราบว่ามีทรัพย์สิน หนี้สิน หรือเงินทุนเป็นจำนวนเท่าใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ตัวเงินสดและยอดบัญชีว่าถูกต้อง มีข้อผิดพลาดอย่างไร ซึ่งยังเป็นสถิติช่วยในการบริหาร การควบคุม การทำงบประมาณ เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นช่วยในการคำนวณผลการดำเนินงานว่ามีกำไรหรือขาดทุน

ความจำเป็นในการจัดทำงบการบัญชีทางกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพกรยอมรับ

shutterstock_268877279

เนื่องจาก พ.ร.บ. ของการบัญชีได้กำหนดให้กิจการต้องมีการทำบัญชี และจัดทำงบการเงินและต้องส่งต่อกรมพัฒฯ ภาย ในระยะเวลา 5เดือน ซึ่งนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพราะประมวลรัษฎากรโดยกรมสรรพากรกำหนดให้มีการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลา 150วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเช่ากัน ทำให้การทำบัญชี และงบการ เงินจึงเป็นสิ่งที่ถือเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ของประชาชนที่ดีในการเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรอย่างถูกต้อง ซึ่งหากไม่ทำบัญชี หรืองบการเงินนอกจากจะเป็นการทำผิด พ.ร.บ.การบัญชีแล้ว คุณยังไม่สามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อีกด้วย

ทำบัญชีอย่างไรให้กรมสรรพากรยอมรับ

การทำบัญชีเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ สำหรับการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องทำ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะทำรายการรับเงินเข้าหรือทำการจ่ายเงินออกเพื่อให้ทราบผลกำไรขาดทุน งบดุล รวมทั้งงบกระแสเงินสดเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการยังต้องลงบัญชีให้ถูกต้อง ถูกวิธี และถูกกฎหมาย เพราะเมื่อใดที่เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาตรวจสอบอย่างครบถ้วน ผู้ประกอบการจะต้องทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในเบื้องต้นผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้ในธุรกิจที่ทำให้ดีเสียก่อน และต้องมีระบบบัญชีที่ดี มีเอกสารในการรับเงินจ่ายเงิน สต๊อกสินค้า และการส่งสินค้าให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อประมวลรัษฏากร สำหรับการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดในการเข้าตรวจสอบของสรรพากร

ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันการทำบัญชีก็แตกต่างกัน

เป็นธรรมดาที่ประเภทธุรกิจแตกต่างกัน ก็จะทำให้มีรายละเอียดในการทำบัญชีแตกต่างกัน อย่างธุรกิจบริการจะต้องไม่ลืมที่จะคำนวณภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการให้บริการ หรือธุรกิจผลิตสินค้าก็ต้องทำการตีความให้ถูกต้องว่าสินค้าใด ผลิตเพื่อจำหน่าย หรือสินค้าใดรับจ้างผลิต ซึ่งจะมีการลงบัญชีแตกต่างกัน ส่วนธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าเป็นธุรกรรมประเภทใด ซึ่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือแม้แต่การให้เช่า ก็จะมีการลงบัญชีที่แตกต่างกัน

ความผิดของการไม่ทำบัญชีเพื่อยื่นงบ

หากคุณไม่ยื่นงบการเงินให้กรมพัฒ ฯ หรือไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามีความผิดฐานยื่นล่าช้าและทำให้ต้องเสียค่าปรับในการยื่นงบการเงินล่าช้าให้แก่กรมพัฒ ฯ โดยเสียค่ายื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าช้าให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งหากคุณมีภาษีที่ต้องชำระคุณจะต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรอีกในอัตราที่กฎหมายกำหนด และหากเพิกเฉยไม่ยื่นงบการเงินเป็นเวลานาน ทางกรมพัฒฯ ก็จะทำการส่งเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการออกหมายเรียกคุณให้ไปเสียค่าปรับ และทำการส่งงบบัญชีการเงินด้วย แต่หากคุณไม่ติดต่อกลับอาจถูกดำเนินคดีถึงชั้นศาลได้

ที่มาจาก: pangpond.com|>50175<|

มาเริ่มต้นทำบัญชีกระแสเงินสดด้วยเทคนิคง่ายๆกันดีกว่า

shutterstock_165214934

หากคุณเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลที่เป็นถูกต้องและเป็นระเบียบการทำบัญชีกระแสเงินสดนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากต่อไป ประโยชน์ที่จะได้นั่นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพกระแสเงินสดของในปัจจุบัน แต่หน้าที่ในการสรุปให้งบกระแสเงินสดออกมาเป็นรูปแบบที่ถูกต้องก็คงจะต้องเน้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำบัญชีเป็นผู้จัดการจะดีกว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเล็กๆ ได้เปรียบในเรื่องของความสะดวกในเทคโนโลยีที่ให้บริการเก็บข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นได้ฟรีๆ

การเก็บข้อมูลของการเริ่มต้นทำบัญชี

การเก็บข้อมูลที่ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่าจะทำได้และสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายจะยิ่งช่วยให้การส่งงานต่อไปยังแผนกบัญชีอาจจะกลายเป็นเรื่องน่าปวดหัวน้อยลง และข้อมูลไม่สูญหาย และที่ดีไปกว่านั้นคือหากมีการเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระเบียบ แล้วรู้จักใช้บริการจากแอพบัญชีสำเร็จรูป ก็จะทำให้   สามารถสรุปเป็นรายงานเบื้องต้นให้เห็นความเป็นไปได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องรอคนมาสรุปให้ทุกสิ้นเดือนอีกด้วย

อุปสรรคของการทำบัญชี

คนส่วนใหญ่จนหมดความพยายามในการเก็บข้อมูลทางบัญชี และพยายามที่จะเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายและสิ่งที่เกิดในกิจ กรรมทางการเงิน ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างยากและไม่เคยฝึกฝนการใช้มาก่อน แต่ลองปรับมุมมองในเรื่องนี้ใหม่ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น จะทำให้พบว่าการจัดการเรื่องนี้ให้ติดตามรายงานได้ตลอดนั้นเป็นเรื่องน่าสนใจได้ไม่ยากสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ อาจจะคิดว่านั่นคือการเปลี่ยนมุมมองมามองว่า รายรับหรือรายจ่ายจำนวนนี้เป็นส่วนที่เกิดระหว่างคุณกับลูกค้า หรือภายในบริษัทของคุณเอง หลังจากนั้นให้เก็บตัวเลขทางบัญชีต่างๆ ไว้โดยมีวันที่ ตัวเลขทางบัญชี และหลักฐานของตัวเลขทางบัญชี ก่อนจะนำส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่บัญชีต่อไป

การทำบัญชีการเงินภายในบริษัท

ข้อมูลที่บันทึกส่วนนี้ บัญชีจะนำไปแยกประเภทให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน หรือกระแสเงินสดจากกิจ กรรมการลงทุนในภายหลัง เพราะเป็นไปได้ทั้งค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ ค่าวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายจากการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน,ค่าเสื่อมราคาบัญชีการเงินระหว่างคุณกับบริษัทคู่ค้า เป็นบันทึกทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายในการว่าจ้าง   ซัพพลายเออร์ ซึ่งเป็นการบันทึกรอบของการจ่ายเงินไว้ โดยมีข้อมูลที่สำคัญคือใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากซัพพลายเออร์

ซึ่งบัญชีการเงินระหว่างคุณกับลูกค้า เป็นบันทึกทางการเงินที่ส่วนใหญ่จะเป็นรายรับ แต่อาจมีบันทึกตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคาสินค้า ใบเรียกเก็บเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน โดยมีข้อมูลสำคัญที่สุดคือใบเรียกเก็บเงิน และใบเสร็จรับเงินที่คุณให้ไว้กับลูกค้า

ที่มาจาก: pangpond.com|>50179<|

ประโยชน์ของการจ้างสำนักงานทำบัญชี…

shutterstock_318767711

การทำบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ เพราะหากปราศจากการจัดทำบัญชีที่ดี ก็อาจจะทำให้ธุรกิจของคุณต้องประสบปัญหาต่าง ๆ ตรงกันข้ามหากมีการจัดการด้านบัญชีที่ดีนอกจากธุรกิจของคุณจะไปรอดแล้ว ผลจากการวิเคราะห์บัญชียังอาจจะมีส่วนช่วยอุดรอยรั่วต่างๆ และช่วยในการพัฒนากิจการของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย เพราะตามธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีการว่าจ้างสำนักงานบัญชี ที่นอกเหนือจากพนักงานบัญชีประจำ แต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าการจ้างพนักงานบัญชีอิสระนั้นจะช่วยแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้อย่างไร

การจ้างสำนักงานบัญชีมาช่วยดูแล

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่าง ที่กำลังประสบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับตัวเลข รายรับ รายจ่ายไม่ลงตัวและต้องการแก้ไข ทำให้คุณอาจต้องเริ่มต้นจากการจัดทำบัญชีโดยการทำบัญชีด้วยตนเอง หรือเลือกที่จะจ้างสำนักงานมาทำบัญชีให้ ข้อดีก็คือประหยัดเวลาเพราะการที่คุณเลือกจะเป็นเจ้าของกิจการ หมายความว่าคุณต้องถนัดเรื่องการสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้มีประสิทธิภาพที่มากกว่าการทำบัญชีอย่างแน่นอน ทำให้การจ้างสำนักงานบัญชีมาจัดการเรื่องบัญชีให้จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์มากเมื่อเทียบกับการที่คุณต้องเสียเวลาไปกับการเรียนรู้และทำบัญชีด้วยตัว เอง ซึ่งคุณยังไม่ต้องไปเดินเรื่องกับหน่วยงานของรัฐบาลอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมสรรพากรด้วยตนเองให้วุ่นวายอีกด้วย

ข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชี

บริษัทที่รับจัดทำบัญชีมักจะมีการอัพเดทเกี่ยวกับข้อมูลภาษี หรือกฎหมายต่างๆ และยังรวมไปถึงการจัดซื้อจัดหาซอฟท์ แวร์ใหม่ๆที่เอื้อต่อการทำบัญชีในแบบต่างๆมาอำนวยสะดวกในการทำบัญชีเสมอ จึงทำให้คุณเองก็ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อ มูลต่างๆ รวมไปถึงเรียนรู้การทำงานกับซอฟต์แวร์ได้ด้วยตัวเอง และยังประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่าของการหาซื้อซอฟต์แวร์อีกด้วย ผลพลอยได้จากการจ้างสำนักงานบัญชีก็คือ ประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มาเปิดสำนัก งานบัญชี มักจะเป็นผู้ที่เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี หรือสมุห์บัญชีในบริษัทต่างๆมาก่อน ทำให้การคลุกคลีกับบัญชีต่างๆมายาว นานจึง ส่งผลทำให้สำนักงานเหล่านั้นสามารถทำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที

การทำบัญชีด้วยตัวเอง

แม้การจ้างบริษัทบัญชีนั้นต่างก็มีประโยชน์มากมาย แต่หากธุรกิจของคุณไม่ได้มีขนาดใหญ่ และไม่ได้มีรายได้มาจากหลายทาง อาจเลือกทำบัญชีด้วยตนเอง การมีความรู้ทางบัญชีอยู่บ้างก็อาจจะจัดทำบัญชีจากโปรแกรมพื้นฐาน จะทำให้คุณประหยัดงบประมาณในการจ้างพนักงานบัญชีต่อปีได้มากทีเดียว ลองชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียและดูว่าแบบไหนที่เหมาะ สมกับกิจการของคุณมากที่สุด

ที่มาจาก: pangpond.com|>50177<|

ดับพิษร้อนด้วยสมุนไพร 15 ชนิดที่มีฤทธิ์แก้อาการร้อนใน (ตอนที่2)

shutterstock_146059109

จากความเดิมตอนที่แล้ว เราได้กล่าวถึงสมุนไพร 4 ชนิด ซึ่งมีฤทธิ์ในการแก้อาการร้อนในได้เป็นอย่างดี โดยสมุนไพรยังคงมีอีกหลากหลายชนิดด้วยกัน ที่สามารถแก้อาการร้อนในได้อย่างชะงัก ซึ่งต่อจากนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันต่อเลยค่ะ

5.ว่างหางจระเข้

สมุนไพรอย่างว่านหางจระเข้ ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น สามารถนำมารักษาแผลที่เกิดจากความร้อนได้ทุกชนิด พร้อมทั้งแผลร้อนในที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย เพียงแค่คุณนำว่างหางจระเข้ไปคั้นน้ำ แล้วทำการบ้วนปากครั้งละประมาณ 1 – 2 ช้อนโต๊ะ ซึ่งถ้าทำแบบนี้เป็นประจำทุกวัน วันละ 3 ครั้ง จะสามารถช่วยแก้อาการร้อนในให้หายเร็วขึ้นได้

6.ดอกแค

สำหรับดอกแคที่เราพบเห็นได้ในแกงส้มนั้น เราสามารถนำมาทำเป็นยารักษาอาการร้อนในได้ เนื่องจากดอกแคไม่ว่าจะเป็นดอกแคขาวหรือดอกแคแดง ก็นับได้ว่ามีฤทธิ์เย็น ซึ่งสามารถช่วยรักษาอาการร้อนในได้อย่างเห็นผล แถมยังคงสามารถลดไข้หวัดได้อีกด้วย เพียงแค่นำดอกแคมาต้มกับน้ำ แล้วรับประทาน ก็จะสามารถทำให้ร่างกายภายในเย็นลงได้

7.ใบบัวบก

การดื่มน้ำใบบัวบกอย่างเป็นประจำ จะสามารถช่วยลดอาการช้ำในได้ แต่อีกหนึ่งคุณสมบัติของน้ำใบบัวบกนั้น นั่นก็คือ สามารถรักษาอาการร้อนในได้เช่นกัน เพราะเนื่องจากน้ำใบบัวบกที่เราได้ดื่มนั้น มีฤทธิ์เย็น ซึ่งจะสามารถช่วยลดความร้อนภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว หรือถ้าหากใครสะดวกที่จะรับประทานในรูปแบบแคปซูล ก็สามารถรับประทานเช่นกัน แต่ข้อควรระวังก็คือ อาจจะมีผลข้างเคียงโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน และผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง นั่นเอง

นอกจากนี้ยังคงมีสมุนไพรอีก 8 ชนิด ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยในการรักษาอาการร้อนในได้เช่นกัน โดยที่เราจะมาพูดกันต่อในบทความหน้าค่ะ

ที่มาจาก: pangpond.com|>50158<|

ดับพิษร้อนด้วยสมุนไพร 15 ชนิดที่มีฤทธิ์แก้อาการร้อนใน (ตอนที่3)

shutterstock_259693643

ที่มาจาก: pangpond.com|>50160<|

ดับพิษร้อนด้วยสมุนไพร 15 ชนิดที่มีฤทธิ์แก้อาการร้อนใน

shutterstock_179177264

ในหน้าร้อนแบบนี้ คงต้องบอกเลยว่า ไม่ว่าจะอยู่จุดไหน ทำอะไร ย่อมส่งผลทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นกว่าปกติ ส่งผลทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะเกิดอาการร้อนในได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และเมื่อเกิดอาการร้อนในขึ้นครั้งใด ย่อมทำให้เรามีอาการเจ็บปวด จนกระทั่งไม่สามารถรับประทานอาหารได้ หรือแม้กระทั่งพูดก็อาจจะไม่สะดวกเช่นกัน ส่งผลทำให้รู้สึกหงุดหงิด และใช้ชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างลำบาก ซึ่งอาการร้อนในต่าง ๆ เหล่านี้ เราสามารถเลือกใช้สมุนไพร 15 ชนิด มาแก้อาการร้อนในให้หายได้ ส่วนจะมีสมุนไพรชนิดไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ

1.แก้ร้อนในด้วยดอกดาวเรือง

ดอกดาวเรืองที่งามสง่า คนไทยส่วนใหญ่นำมาบูชาพระ หรือแม้กระทั่งนำมาร้อยพวงมาลัยให้เกิดความสวยงาม แต่ดอกดาวเรืองก็ยังคงสามารถนำมารักษาอาการร้อนในได้ เพียงแค่นำดอกดาวเรืองไปตากแห้ง หลังจากนั้นให้นำมาชงเป็นชาดื่ม จะสามารถช่วยลดความร้อนได้ในทันที อีกทั้งการนำชาจากดอกดาวเรือง มาทำการบ้วนปากอย่างเป็นประจำ สามารถช่วยรักษาแผลร้อนในได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

2.ใบชาโดยทั่วไป

สำหรับใบชาโดยทั่วไป ถือได้ว่าเป็นชาที่ทุกคนให้ความนิยมในการรับประทาน เพราะนอกจากจะมีคาเฟอีนแล้ว ยังคงอุดมไปด้วยสารแทนนิน ซึ่งสารชนิดนี้จะสามารถช่วยลดอาการร้อนในได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

3.ชะเอมเทศ

ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แถมยังคงอุดมไปด้วยแทนนิน และยังคงมีกรดกลีเซอริทินค พร้อมทั้งสารกลีซีร์ริซิน ซึ่งมีฤทธิ์ในการช่วยรักษาอาการแผลร้อนในได้เป็นอย่างดี อีกทั้งรากของชะเอมเทศนั้น ก็ยังคงมีผลทำให้ความดันโลหิตสูง พร้อมทั้งอาการบวมน้ำได้ เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงไม่ควรเลือกใช้ค่ะ

4.ดอกคาโมมายล์

ดอกคาโมมายล์ ถึงแม้จะค้นหาได้ยากในประเทศไทย แต่ก็ยังคงสามารถเลือกซื้อมาใช้ได้เช่นกัน ซึ่งชาดอกคาโมมายล์นั้น จะมีสรรพคุณที่ช่วยในการนอนหลับ และยังคงมีประโยชน์ที่ทำให้สามารถรักษาอาการร้อนในได้ เพียงแค่นำชาดอกคาโมมายล์มาบ้วนปากวันละ 3 – 4 ครั้ง ก็จะสามารถช่วยลดอาการแผลร้อนในให้หายเร็วยิ่งขึ้น

และนอกจากนี้ยังคงมีสมุนไพรอีกหลายชนิด ที่สามารถรักษาอาการร้อนในให้หายได้ ซึ่งเราจะมาพูดถึงสมุนไพรชนิดอื่น ๆ กันต่อในบทความตอนต่อไปค่ะ

ที่มาจาก: pangpond.com|>50156<|

หากธุรกิจเพิ่งเริ่มสตาร์ท ควรจ้างสำนักงานบัญชีอิสระทำดีไหม ?

shutterstock_149241335

เพราะการทำบัญชีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงรายรับและรายจ่ายภายในกิจการของบริษัททั้งหมด ทำให้การทำบัญชีจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาในส่วนดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการควบคุมการดำเนินงานของทางบริษัท ที่จะทำให้รู้ว่าจะต้องเพิ่มเงินลงไปในส่วนไหน หรือตัดทอนในส่วนอะไรและมีกำไรมากน้อยขนาดไหนในแต่ละเดือน ซึ่งการทำบัญชีจะสามารถทำให้กำหนดแผน งานที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของตนเองได้ในที่สุดจึงถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องทำ สำหรับธุรกิจเปิดใหม่ควรจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นการเฉพาะเข้ามาจัดการดูแลให้ดีไหม

เกณฑ์บ่งชี้ว่าธุรกิจถึงเวลาที่จะต้องจ้างบริษัทบัญชี

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจคือสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าควรจะใช้บริการรับทำบัญชีหรือไม่ เพราะหากเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว เป็นธุรกิจการค้าขายแบบง่ายๆ และไม่ยุ่งยากจนเกินไปนัก ปราศจากการร่วมหุ้นก็อาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินจ้างบริษัทรับทำบัญชี แต่หากธุรกิจของผู้ประกอบการมีการจดทะเบียนที่เป็นบริษัทในรูปแบบของนิติบุคคลซึ่งมีข้อกำหนดตามกฎหมายในการทำบัญชีส่งทุกเดือน ก็สมควรจะต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชีอย่างที่สุด

เกณฑ์การตัดสินใจจ้างสำนักงานบัญชี

ถ้าธุรกิจมีเงินหมุนเวียนในระบบไม่เกินสองแสนบาทต่อเดือน และอาจเป็นประเภทร้านขายของ หรือขายสินค้าที่มีหน้าร้าน ก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างบริษัทมาทำบัญชี เพราะจำนวนเงินดังกล่าวผู้ประกอบการน่าจะสามารถดูแลและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเองได้ แต่หากมีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่านั้น ก็อาจจะต้องให้บริษัทรับทำบัญชีมาดูแลในเรื่องดังกล่าว เพราะจำนวนเงินที่มากหากผู้ประกอบการเป็นคนทำบัญชีเอง ด้วยการค้าขายหรือบริหารงานไปพร้อมๆ กันย่อมจะเกิดความล่าช้าขึ้นเป็นธรรมดา และอาจนำไปสู่การทำบัญชีที่อาจมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการทำธุรกิจ

ถ้าตัวผู้ประกอบการเองมีความรู้ในเรื่องของบัญชีเป็นอย่างดี และมีใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชี ก็ลืมไปได้เลยที่คิดจะไปจ้างบริษัทอื่นมาทำบัญชีให้ เพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ แต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าการทำบัญชีด้วยตนเองนั้นจะต้องไม่กลายเป็นภาระที่มากเกินไปสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องบริหารงานบริษัทร่วมไปด้วย แต่หากคาด การณ์ว่าแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของธุรกิจของคุณจะมีอัตราการขยายตัวที่สูงมากขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว แนะนำให้จ้างบริษัทรับทำบัญชีมาช่วยงานด้วยทันที เพราะบริษัทบัญชีที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจะเข้ามามีส่วนช่วยวางแผนและช่วยพัฒนาโครงสร้างที่ยั่งยืนต่อการขยับขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทคุณแน่นอน

 ซึ่งรายละเอียดที่บริษัทบัญชีทำจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า และจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าหากเปรียบเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายให้บริษัทเหล่านี้ในแต่ละเดือน ผู้ประกอบการอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ่ายภาษีมากเพราะบริษัทที่รับทำบัญชีมักจะมีช่องทางที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีของบริษัทผู้ประกอบการในแต่ละปีลดลง

ที่มาจาก: pangpond.com|>50185<|